Långsiktigt tillväxt genom aktivt ägande

Affärsidé och vision

Affärside

Sandberg Development ska genom långsiktigt aktivt ägande utveckla och investera i innovations-och teknikdrivna företag med basen i södra Sverige.

Vision

Genom investeringar i innovation och ny teknik ska Sandberg Development bidra till långsiktig tillväxt och samhällsnytta.